Job Detail

Share to Facebook Share to Twitter Share to Google+ Share to Linkedin Tell a Friends
Job Title:Oman >Marriott Resort รับสมัครพนัก สปา จำนวน 3 อัตรา ทำงานโรงแรม
Position:Oman >Marriott Resort รับสมัครพนักงานสปา จำนวน 3 อัตรา ทำงานโรงแรม 5 ดาวประเทศโอมาน
Location:Oman Country in the Middle East
Age:20-33
Salary:$600 +5% +Service charge
Reference:
Date:Sep 19, 2016
Details:

Oman >Marriott Resort รับสมัครพนักงานนวด
สปา จำนวน 3 อัตรา ทำงานโรงแรมประเทศโอมาน
ไปทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายผ่านกรมแรงงาน
สัญญาจ้าง 2 ปี
คุณสมบัติ
·       มี มนุษย์สัมพันธ์ดี บุกคลิกภาพดี มีความอดทนและรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเองที่รับผิดชอบ
·       มีประสบการณ์อย่างน้อง 2 ปี รักงานบริการ, พร้อมเรียนรู้และพัฒนาตนเองมีความรู้ด้านนวดไทย, เท้า , ออยล์, สปาหน้า มีความรู้ด้านนวด ไทย, เท้า , ออยล์, สปาหน้า
·       สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ อ่าน ออกเขียนพอใช้ได้
·       อายุระหว่าง  20-33 ปี
·       มีใจรักในอาชีพตนเอง ศรัทธาในงานนวดแผนไทยไม่ทำอาชีพอื่นนวดแอบแฝง /
 
เอกสารที่ต้องใช้
·       สำเนาพาสปอร์ต            
·       รูปถ่าย 2 นิ้วพื้นหลังสีขาว (ถ่ายไม่เกินหกเดือน)
·       รูปถ่ายเต็มตัวปัจจุบัน 2 รูป แต่งกายสุภาพ หรืออยู่ในชุดสปา      
·       ใบประกาศนวดไทย 150 ชม.ภาษาอังกฤษรับรองจากกงสุล (มีตราครุฑ)
·       CV/RESUME  เอกสารแนะนำตัวฉบับย่อ
 
รายได้สวัสดิการ
·       เงินเดือน 600 USD +5%commission+ tip +Service charge
·       อาหารฟรี 3 มื้อ
·       ที่พักฟรี มีรถรับส่งระหว่างที่บ้านกับที่ทำงาน
·       ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ฟรี
·       ค่ารักษาพยาบาลพื้นฐานฟรี
 
สนใจติดต่อหรือส่งเอกสารได้ที่  email address : pmbsiam2789@gmail.com // Line pmbsiam2789


 

 
Qualified candidates please submit your resume  here

 

Jobs:

Download Application Form

Download Application Form